هم چیز اینجا آسان میشود.

هم چیز اینجا آسان میشود.